GV: Nguyễn Thị Ái Vân trường mầm non Sơn Lôi, Tiết KPKH: Gọi tên, phân loại một số loại rau theo 2 – 3 dấu hiệu

Từ khóa: giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội chủ đề thực vật, giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội chủ đề thực vật, giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội chủ đề thực vật

Tham khảo:  Video Thuyết trình sáng kiến - báo cáo rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học