Video Bài tập nhóm môn Luật du lịch – bài tập tình huống môn kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồngBài tập nhóm môn Luật du lịch Chủ đề: Xây dựng một tình huống tranh chấp xảy ra trong hoạt động du lịch Nhóm tiến hành: Nhóm 3 – Lớp 15LU112 Khoa Quản …

Từ khóa: bài tập tình huống môn kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng, bài tập tình huống môn kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng, bài tập tình huống môn kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng

Tham khảo:  Video thu thập thông tin và xử lý thông tin sáng 24/10/2020 - kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin

Related Posts